Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO E-MONI


  § 1

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania  z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca  i Klient wzajemnie zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

Sklep internetowy Moni, jest dostępny pod adresem internetowym e-moni.euprowadzony jest przez Piotra Młodzianowskiego  prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Moni Piotr Młodzianowski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji   o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego  ds. gospodarki, NIP 8991596735, REGON 931996622

§ 2

Dane adresowe i numer konta

 1. Adres Sprzedawcy ul. Powstańców Śląskich 118, 53-333 Wrocław,
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@e-moni.eu
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 501 104 750
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 75 1910 1048 2415 7263 8964 0001

Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach w godzinach 10.00-18.00 od poniedziałku do piątku.

§ 3

Definicje

 1. Konsument –  osoba fizyczna zawierająca z przedsiębiorcą umowę kupna oferowanych towarów  w ramach działalności Sklepu, niezwiązana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Klient –  osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego,  a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia.
 3. Sprzedawca – osoba fizyczna dokonująca sprzedaży oferowanych w Sklepie towarów drogą elektroniczną. 
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod Firmą Moni   Piotr   Młodzianowski,   wpisaną  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).                    
 5. Sklep – internetowy katalog oferowanych produktów umożliwiający ich zakup  prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym  e-moni.eu
 6. Umowa zawarta na odległość – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu. 
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą. 
 9. Konto –  indywidualne konto Klienta utworzone po rejestracji, za pomocą którego Klient dokonuje Zamówień oraz zarządza danymi podanymi podczas procesu rejestracji.    
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta. 
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego pozwalająca przygotować listę produktów sporządzoną z oferowanych w Sklepie Internetowym Produktów na podstawie wyboru Klienta, a także możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia,  w szczególności ilości towarów.
 13.  Towar – produkt prezentowany w Sklepie mogący być przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
 14.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, określające ich rodzaj i liczbę.
 15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów oferowanych w Sklepie zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego bez jednoczesnej obecności stron w sposób określony w Regulaminie.

§ 4

Wymagania techniczne korzystania z usług Sklepu

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na oferowane Towary, niezbędne są: 
 1. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 2. włączona obsługa plików cookies,
 3. przeglądarka internetowa
  1. Do korzystania ze strony Sklepu zaleca się używanie następującej konfiguracji sprzętowej: przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej lub Google Chrome w wersji 16.0 lub nowszej lub Opera w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript. Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli. 
  2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z konfiguracja oraz oprogramowaniem Klienta.

§ 5

Wymogi ogólne dotyczące zakupu Towarów oraz ceny

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami zawartymi w Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.   
 2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). 
 3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie Towaru i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży. 

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Do założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. W treści Formularza niezbędne jest podanie następujących danych:
  1. Imię i nazwisko
  2. Dokładny adres zamieszkania
  3. Numer telefonu
  4. Adres e-mail
 2. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji. 
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sklepu lub pisemnie na adres Sprzedawcy podany w § 2.
 5. Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno konto. W przypadku zarejestrowania się więcej niż jeden raz użytkownik zobowiązany jest skontaktować się z administracją sklepu w celu połączenia ich w jedno.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:  
  1. zalogować się do Sklepu na utworzone przez Klienta Konto
  2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”  
  3. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając               w link przesłany w wiadomości na adres e-mail Klienta, 
  4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności w zależności od sposobu płatności, dokonać płatności zamówionego Towaru wskazując sposób dostarczenia Towaru w określonym terminie,
  5. szczegółowe rodzaje płatności i doręczania zamówionego Towaru określa  § 8 Regulaminu.

§ 8

Oferowane metody dostawy Towaru oraz rodzaje płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Towaru:
  1. Przesyłka pocztowa
  2. przesyłka pocztowa pobraniowa
  3. Przesyłka kurierska
  4. przesyłka kurierska pobraniowa
  5. odbiór osobisty dostępny pod adresem: Powstańców Śląskich 118,  53-333 Wrocław
 2. Klient może skorzystać z następujących sposobów płatności:
  1. Płatność przy odbiorze
  2. Płatność za pobraniem
  3. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  4. Płatność kartą płatniczą
  5. Płatności elektroniczne inne niż karta płatnicza
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.
 4. Informacja o kosztach dostawy dotycząca konkretnego Zamówienia dostępna jest              w trakcie jego składania. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy oraz o ewentualnych zwolnieniach z kosztów dostawy, dostępna jest na stronach Sklepu

§ 9

Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz  przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi  wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy  o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  3. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki. Odbiór przesyłki osobiście, następuje terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji od Sprzedawcy  o gotowości przesyłki do odbioru.
 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia:
  1. w przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
  2. w przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Towarów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 5. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży
 6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego, Towar będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Zamówienia. O gotowości Towaru do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. W przypadku odbioru Towaru osobiście przez Klienta § 9 ust. 3 lit.c zdanie drugie Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 7. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbioru Towarów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Towarów po skompletowaniu całego zamówienia.
 8. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia dostarczenia Towaru Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż dostawa lub odbioru Towaru osobiście.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 lub w ust. 2 biegnie od dostawy lub odbioru ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie  o odstąpieniu od Umowy jednak nie później niż 14 dni od otrzymania zamówienia.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 2. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu dostępny do pobrania na stronie Sklepu.

§ 11

Gwarancja

1.  Producenci Towarów będących przedmiotem Umowy Sprzedaży udzielają gwarancji  na  wszystkie nowe Towary oferowane w Sklepie.

Warunki gwarancji:

a)  Gwarant zapewnia, że sprzedana rzecz posiada właściwości  zgodne z jego przeznaczeniem i udziela gwarancji na sprzedaną w Sklepie rzecz  przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania.

b)   Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady ujawnią się w terminie trwania gwarancji, która rozpoczyna się od daty jego wydania lub do dostarczenia wolnego od wad przedmiotu sprzedaży. Nabywcy Towaru przysługuje żądanie dostarczenia przedmiotu sprzedaży wolnego od wad, jeżeli                  w terminie gwarancji dokonane zostały 2 jego naprawy, a przedmiot sprzedaży jest nadal wadliwy.

c)   Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie sprzedaży.

d)  W razie zaistnienia wad nabywca dostarczy przedmiot sprzedaży na koszt gwaranta na adres Sprzedawcy.

e)   Gwarant zobowiązuje się wykonać obowiązki wynikające z niniejszej gwarancji                 w terminie 21 dni od dnia dostarczenia przedmiotu sprzedaży.

f)    Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu sprzedaży od dnia jej wydania gwarantowi do dnia jej odebrania przez nabywcę ponosi gwarant.

g)   Gwarancją nie są objęte:

–   mechaniczne uszkodzenia spowodowane przez nabywcę,

–   uszkodzenia i wady powstałe na skutek używania i przechowywania przedmiotu sprzedaży niezgodnie z przeznaczeniem i niezgodnie instrukcją będącą integralną częścią Towaru,

–   naprawy podjęte przez nabywcę we własnym zakresie.

h)   Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

i)    Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z niezgodności przedmiotu sprzedaży z umową.

 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Towaru Klient ma prawo  do skorzystać z gwarancji udzielonej przez producenta  lub skorzystać  z rękojmi za wady na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 12

Reklamacja

1.  Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany  w niniejszym Regulaminie i na stronie Sklepu adres Sprzedawcy.

2. W reklamacji należy zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności w tym datę jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru

3. Sprzedawca ustosunkuje się do treści reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni; brak reakcji Sprzedawcy w tym terminie skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

4. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie.

5. Reklamacją objęte zostaną towary, w których występuje wada fizyczna lub prawna.

6. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel    w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego,                w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

7. Jeżeli kupującym jest Konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

8. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem trzech lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

10. Jeżeli Towar posiada wadę, Klient może skorzystać z udzielonej przez Sprzedawcę gwarancji; może również złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie.

11. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Rozdziale zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące sprzedaży, a które są bezwzględnie obowiązujące chyba, że z treści Rozdziału wynika, że Sprzedawca udzielił Kupującemu korzystniejszych warunków sprzedaży.

§ 13

Dane osobowe

1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie niektórych, oznaczonych w formularzach danych może uniemożliwić realizację Zamówienia. 

2. Dane osobowe Klienta, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nr rachunku bankowego przetwarzane są:

a) w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania                  i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Klienta Zamówień;

b) w celu rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji oraz zwrotu świadczeń                w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu Towaru);

c) w razie wyrażenia oddzielnej zgody w celu przekazywania informacji o Sklepie, ofercie i promocjach (działalność marketingowa z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej). Oddzielna zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

d) w celach określonych w ust 3 poniżej.

 3. Dane osobowe osób korzystających z usług Sklepu, a nie będących Klientami przetwarzane są w celu:

a) dostosowania Sklepu do potrzeb Klientów,

b) ewentualnego dochodzenia roszczeń,

c) wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, a także

d) tworzenia statystyk oglądalności podstron  serwisu Sklepu.

4. Administratorem danych jest Sprzedawca. Administrator danych informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), każdemu Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia w dowolnym czasie, z wyjątkiem sytuacji, kiedy dane są niezbędne do wykonania zobowiązań Sklepu względem Klienta oraz roszczeń Sklepu dotyczących zobowiązań umownych.  Administrator danych dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej ze Sklepu i ochronić je przed działaniami osób trzecich stosując niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń Sklepu w celu ochrony danych. Podjęte przez Administratora działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient lub inna osoba fizyczna korzystająca z Serwisu nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności Klient musi zachować w poufności login i hasło i nie udostępniać ich osobom trzecim.

5. Szczegółowe zasady i procedury ochrony danych osobowych zawarte są na Stronie Sklepu w dokumentach  „Polityka prywatności” oraz „Informacje dotyczące danych osobowych”.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw –  w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń bezpośrednio ze Sprzedawcą. Klient może także skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ i za jej pośrednictwem złożyć skargę.

5. W przypadku braku polubownego rozwiązania sporów Sądem właściwym jest Sąd siedziby Przedsiębiorcy.