Polityka prywatności

1. Polityka Prywatności


Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych i prowadzona jest przez Administratora danych osobowych  Przedsiębiorcę Piotra Młodzianowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod Firmą MONI wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON 931996622. 
Aktualna treść Polityki Prywatności jest każdorazowo dostępna na stronie internetowej  Sklepu  pod adresem e-moni.eu


2. Przetwarzanie danych prze Firmę MONI


Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem ze strony e-moni.eu jest Przedsiębiorca Piotr Młodzianowski. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem  Serwisu Sklepu  należy  kierować   bezpośrednio  na  adres: sklep@e-moni.eu lub adres:   Piotr   Młodzianowski,  ul. Powstańców Śląskich 118, 53-333 Wrocław z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”. 

Dane   osobowe   przetwarzane   przez   Firmę   MONI   w  związku z korzystaniem z Serwisu internetowego Sklepu mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców: 

 • partnerzy handlowi,
 • firmy windykacyjne,
 • banki,
 • operatorzy pocztowi,
 • kurierzy,
 • firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów,
 • biura informacji gospodarczej,
 • firmy archiwizujące dokumenty,
 • firmy zajmujące się badaniami opinii klientów,
 • agencje marketingowe na wyraźną zgodę Klienta lub osoby upoważnionej przez Klienta.

3. Rodzaje danych przetwarzanych przez Firmę MONI


W trakcie korzystania z Serwisu Sklepu Firma MONI automatycznie gromadzi informacje dotyczące interakcji  z poszczególnymi usługami dostępnymi za pomocą Serwisu Sklepu, w tym logi systemowe zawierające:

 • datę, czas wizyty oraz IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie,
 • nazwę domeny,
 • typ przeglądarki,
 • typ systemu operacyjnego,
 • informacje na temat statystyki oglądalności danej strony internetowej, przeglądanych treści oraz ruchu na poszczególnych stronach.

Korzystanie ze Sklepu internetowego dostępnego w Serwisie www.e-moni.eu wiąże się z koniecznością podania danych osobowych w celu umożliwienia Firmie MONI realizacji zamówienia oraz zrealizowania transakcji, w tym pobrania opłaty oraz wysłania zamówionego Towaru. Podanie tych danych jest niezbędne dla poprawnej realizacji zamówienia.

4. Cel przetwarzania danych przez Firmę MONI


Dane zbierane automatycznie w trakcie korzystania z Serwisu Sklepu  mają charakter danych anonimowych i przetwarzane są w celach statystycznych i pomiarowych w celu ulepszania Serwisu Sklepu oraz usług w nich oferowanych. Dane te mogą być wykorzystywane do tworzenia anonimowych, zbiorczych zestawień statystycznych dotyczących, np.: liczby osób korzystających z Serwisu Sklepu. Informacje te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych, a nadanie im charakteru danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu Sklepu odbywa się jedynie po zaakceptowaniu  Regulaminu Sklepu oraz wyrażeniu  zgody przed skorzystaniem z usług Serwisu Sklepu. Dane osobowe przetwarzane w związku z korzystaniem z Serwisu Sklepu oraz usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu Sklepu  przetwarzane  są  zgodnie  z celem,  w  jakim   zostały  zebrane zgodnie z postanowieniami regulaminu oraz po wyrażeniu odpowiednich zgód.

Dane osobowe dotyczące użytkownika Serwisu Sklepu zebrane na podstawie uprzedniej zgody na otrzymywanie korespondencji marketingowej, promocyjnej i drogą elektroniczną od Firmy MONI mogą być wykorzystywane do prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych Firmy MONI


5. Gromadzenie i przetwarzanie danych klientów przez Firmę MONI


Firma MONI na podstawie uprzedniej zgody Klienta będzie przetwarzać dane z urządzeń, którymi Klient posługuje się podczas korzystania z usług świadczonych przez Firmę MONI. Dane będą przetwarzane przez Firmę MONI w związku z korzystaniem z usług oferowanych przez Sklep pod adresem e-moni.eu. Dane te przetwarzane są do czasu wycofania zgody.

Dane  będą   przetwarzane   przez   czas   obowiązywania  umowy z Firmą MONI. W  opisanych  poniżej  celach  Firma  MONI przetwarza następujące kategorie danych: 

 • informacje marketingowe
 • informacje o płatnościach
 • korzystanie z Serwisu Sklepu

Wskazane powyżej dane z urządzeń, którymi Klient posługuje się podczas korzystania z usług świadczonych przez Firmę MONI   będą   przetwarzane    wyłącznie    w     przypadku     podłączenia    urządzeń   do   sieci   Internet. Firma   MONI   nie będzie przetwarzać danych wrażliwych dotyczących klientów. 


6. Bezpieczeństwo

 • Firma MONI podejmuje wszelkie uzasadnione działania mające na celu ochronę danych osobowych użytkowników Serwisu Sklepu,  m.in.  poprzez  stosowanie  odpowiednich procedur służących ograniczeniu do minimum ryzyka nieuprawnionego dostępu do danych użytkowników. Informacje przekazywane przez użytkowników Serwisu Sklepu przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich  środków   bezpieczeństwa   wdrożonych  przez   Przedsiębiorcę,   zgodnych  z wymogami stawianymi przez obowiązujące przepisy prawa.

W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa danych osobowych rekomendujemy, aby wszelkie hasła do kont przechowywać w miejscu niedostępnym dla osób nieuprawnionych/postronnych i w żadnym wypadku nie ujawniać ich osobom trzecim. Jeśli hasło zostanie wykorzystane w nieuprawniony sposób lub dojdzie do innego zagrożenia bezpieczeństwa, należy natychmiast powiadomić Firmę MONI.

 • Aby zalogować się do Serwisu Sklepu należy wpisać adres strony internetowej.
 • Aby zalogować się do Serwisu Sklepu  znaleźć przycisk „Zaloguj” lub wpisać ręcznie login i hasło.
 • Należy stosować skomplikowane hasła. Należy zadbać o to, aby trudno było je odgadnąć.
 • Nie należy używać w haśle prostych zwrotów oraz informacji, które łatwo można powiązać z Klientem.
 • Należy regularnie zmieniać hasła i nie udostępniać ich nikomu.
 • Nie należy wykorzystywać tych samych haseł stosowanych w innych systemach, aplikacjach lub serwisach internetowych, na forach, czy portalach internetowych.
 •  Należy sprawdzać poprawność strony internetowej Serwisu Sklepu, z którym następuje łączenie (certyfikat SSL oraz połączenie HTTPS).
 • Nie należy podawać danych osobowych na niezaufanych lub nieznanych wcześniej stronach internetowych, w szczególności nigdy nie podawać swojego loginu i hasła na stronach internetowych obcych serwisów.
 • Nie należy korzystać z linków, do których nie ma się pewności, że pochodzą z Firmy MONI.